Η Πύλη Ανοικτών Δεδομένων (ΠΑΔ) αναπτύχθηκε στα πλαίσια του έργου "Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού πολιτικής προστασίας για αντιμετώπιση κινδύνων σε περιβάλλον εκτός γραφείου του Δήμου Ηρακλείου", με στόχο την διασφάλιση αποτελεσματικότερων μέτρων και μέσων προστασίας του πληθυσμού στην περίπτωση φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών.

Μέσω της Πύλης Ανοικτών Δεδομένων καθίστανται είναι δυνατή η αναζήτηση δεδομένων, αλλά και η χρήση πολλαπλών λειτουργιών που είναι χρήσιμες σε θέματα πολιτικής προστασίας. Η πύλη βασίζεται σε τεχνολογία ελευθέρου λογισμικού – λογισμικού ανοικτού κώδικα ΕΛ/ΛΑΚ και συγκεκριμένα στο προσφερόμενο λογισμικό CKAN.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του ΕΠ «Κρήτη 2014-2020» (Άξονας προτεραιότητας: Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη) (Αριθμός ΣΑΕΠ 0021 με Κ.Α. 2019ΕΠ00210040)», με κωδικό ΟΠΣ 5041971.